Zakres usług świadczonych przez Kancelarię.

Prawo budowlane obsługa procesów inwestycyjnych oraz nabywania nieruchomości: obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie, doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości, doradztwo administracyjnoprawne związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców, obsługa samorządowych i krajowych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie budowy dróg i mostów.

Zamówienia publiczne: doradztwo w procedurach przetargowych na rzecz zamawiających jak również oferentów, opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Spory sądowe, postępowanie administracyjne i arbitraż gospodarczy: opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, organami podatkowymi, sądami polubownymi i w międzynarodowym arbitrażu handlowym, a także mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji.

Prawo handlowe: tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcenie, łączenie i przejmowania spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze.

Prawo cywilne: doradztwo w zakresie umów, zawieranie i rozwiązywanie umów, opiniowanie umów i innych aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez osoby fizyczne i osoby prawne, jak również jednostki nie posiadające osobowości prawnej, sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych skomplikowanych pod względem prawnym, jak również wzorów umów typowych, problematyka odpowiedzialności kontraktowej stron umów, uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

Prawo finansowe, bankowe i dewizowe: doradztwo w zakresie odpowiedzialności za dyscyplinę finansów publicznych, zasad i sposobów zapewniania jawności i przejrzystości finansów publicznych, czynności bankowych, prawa wekslowego i czekowego oraz prawa dewizowego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: doradztwo w zakresie stosunku pracy i poza pracowniczych form zatrudnienia cudzoziemców, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, doradzenie organizacjom pracodawców oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi.

Prawo własności intelektualnej i mediów: negocjowanie i zawieranie umów na usługi informatyczne, rejestracja znaków towarowych, doradztwo w zakresie przenoszenie praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich, doradztwo w zakresie prawa prasowego oraz radiofonii i telewizji.

Prawo podatkowe oraz celne: doradztwo w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatków i opłat lokalnych, reprezentowanie w postępowaniu podatkowym oraz postępowaniu przed organami celnymi, doradztwo w zakresie prawa akcyzowego.